Podział nieruchomości

1380293091-kadPodział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Zadanie to wymaga zaangażowania kilku stron (właściciela nieruchomości, geodety, Urzędu Gminy lub Miasta). Polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celemprzeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

Proces podziału nieruchomości uzależniony jest od wielu czynników np.:

 • rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi (teren zurbanizowany, rolny lub leśny)
 • wielkość nieruchomości
 • stan prawny gruntu
 • źródłowa dokumentacja techniczna określająca położenie znaków granicznych

Podział terenów zurbanizowanych

Podział terenów posiadających plan zagospodarowania przestrzennego lub terenów, dla których istnieje obowiązek sporządzenia takich planów, regulują przepisy ustawy o gospodarcze nieruchomościami.

Tryb postępowania przy podziale nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane:

 1. Inwestor dostarcza dokumenty własności np. aktualny wypis z księgi wieczystej, prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu własności lub akt notarialny kupna-sprzedaży
 2. Inwestor dostarcza dokument urzędowy – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z Urzędu Gminy i Miasta)
 3. Geodeta sporządza wniosek o wszczęciu procedury podziałowej, który musi być podpisany przez właściciela nieruchomości (ten sam właściciel w odpisie z Księgi Wieczystej i wypisie z ewidencji gruntów)
 4. Nasza firma przygotuje wstępny projekt podziału, który będzie załącznikiem do wniosku z pkt. 3. Będzie on przedstawiał zaproponowany przez Państwa sposób podziału nieruchomości. Należy pamiętać, że linia podziału nie może przechodzić przez zabudowania (jeśli w linii podziału nie ma ściany działowej) i każda z nowych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej
 5. Wszystkie te dokumenty złożymy do Urzędu Gminy i Miasta, który wydaje opinię w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania terenu
 6. Po wydaniu postanowienia sporządzamy mapę z projektem podziału.
 7. Wykonaną mapę z projektem podziału i dokumentacją geodezyjną złożymy do Urzędu Miasta i Gminy, który wydaje decyzje zatwierdzającą projekt podziału
 8. Ostatnim etapem jest wkopanie kamieni granicznych nowych działek i przekazanie wszystkich danych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

engineer plans
Podział terenów rolnych i leśnych

Podział terenów rolnych i leśnych regulują przepisu kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 0,3 ha.

Tryb postepowania przy podziale nieruchomości na cele rolne i leśne:

 1. Inwestor dostarcza dokumenty własności np. aktualny wypis z księgi wieczystej, prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu własności lub akt notarialny kupna-sprzedaży
 2. Inwestor dostarcza dokument urzędowy – wypis z planu zagospodarowania terenu mówiący o tym, że działka jest przeznaczona na cele rolne lub leśne (z Urzędu Gminy i Miasta)
 3. Według Państwa wskazówek nasza firma wykona mapę z podziałem. Należy pamiętać, że linia podziału nie może przechodzić przez zabudowania (jeśli w linii podziału nie ma ściany działowej) i każda z nowych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej
 4. Wykonana mapa i dokumentacja geodezyjna jest składana do właściwego Urzędu, który na wniosek właściciela wprowadza podział do operatu ewidencji gruntów i umieszcza na mapach klauzulę, że mogą stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej.